divendres, 22 d’octubre de 2010

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS
AL
CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

Vine a votar el 26 de novembre


Requisits per ser membre del Consell Escolar:

Ser pare/mare d’alumne, presentar la candidatura i ser votat per altres pares.
S’han de cobrir tres vacants, convindria que hi hagués més candidats per poder escollir i així quedar en llista d’espera per si hi ha alguna baixa més endavant.


CALENDARI ELECTORAL

Exposició del cens de pares a partir del 2 de Novembre.
Reclamacions al cens electoral del 3 al 5 de Novembre.
Constitució de la mesa electoral 10 de novembre a les 17h.
Presentació de candidatures a direcció fins el 23 de Novembre.
Publicació candidatures el 24 de novembre
Eleccions divendres 26 de novembre de 8,45 a 9:30h
de 12 a 13h
de 15 a 15,30h
i de 17 a 17:30 h.
Constitució del nou Consell Escolar abans del 22 de Desembre.


LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS PARES ÉS IMPORTANT PER RECOLZAR ELS VOSTRES REPRESENTATS, VOTEU !


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE?
Aviat hi haurà eleccions al Consell Escolar de tots els centres i creiem que tots els pares hauríeu de conèixer millor el seu funcionament, per poder així participar d’una manera més activa i profitosa en l’educació dels vostres fills/es.

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Qui composa el consell Escolar?
- El director o directora que el presideix.
- El/La Cap d’Estudis.
- 5 mestres representants del Claustre de professors.
- 4 pares/mares escollits en les eleccions.
- 1 pare/mare designat per l’AMPA.
- 1 representant de l’Ajuntament.
- 1 representant del personal d’administració i serveis.
- La secretaria del centre, amb veu però sense vot.

Funcions del consell escolar:
a)Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i rendiment de comptes.
g) I intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats extraescolars complementàries i d’activitats extraescolars i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament del consell escolar:
El consell escolar del centre es reuneix prescriptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director/a o ho sol·licita almenys 1/3 dels membres. També es fa una reunió a principi i a final de curs.

Les decisions de consell escolar es prenen normalment per consens.
Si no és possible la decisió s’adopta per majoria de les persones presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria.